BBABA402

ศึกษาลักษณะ ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ ของการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์  เข้าใจรูปแบบของโซ่อุปทานและกิจกรรมของโลจิสติกส์ และการบริหารองค์ประกอบการดำเนินงานด้านการจัดการโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์ การบริหารกิจกรรมในโลจิสติกส์  การประยุกต์ใช้ตัวแบบโซ่อุปทาน และการนำกิจกรรมโลจิสติกส์สอดประสานเข้ากับหน่วยงานธุรกิจ และแนวโน้มการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ระดับโลก


ขอเปิดรายวิชา BBABA414 การวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ในระบบ