คู่มือการใช้งานทั่วไป

  1. คู่มือการ Login เข้าใช้งาน

คู่มือสำหรับอาจารย์ผู้สอน

  1. คู่มือการขอเปิดรายวิชา(Open Courses)
ติดต่อสอบถามการใช้งานระบบได้ที่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา

โทรศัพท์ : 053 921444 #5304 : ณหทัย เจริญเมือง (nahathai@rmutl.ac.th)

โทรศัพท์ : 053 921444 #5306 : ภรัญยู ใจบำรุง (mazzard@rmutl.ac.th)

Facebook Fanpage : AritRmutl 

Facebook Group : RMUTL e-Learning


Last modified: Monday, 8 January 2018, 11:07 AM