ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานของงานมัคคุเทศก์ ปรัชญาของงานมัคคุเทศก์ในประเทศ บุคลิกภาพ จรรยาบรรณ และมารยาทของมัคคุเทศก์ วิธีการพูดในที่ชุมชน การแนะนำและนำชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในท้องถิ่นของตนเอง และจังหวัดใกล้เคียง