ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 2(2-0-4) 

Vehicle Electrical and Electronics Systems 

รหัสรายวิชาเดิม : 31045205 ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

ศึกษาเกี่ยวกับกฎของโอห์ม เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ วงจรไฟฟ้าตัวถังภายในยานยนต์ (EWD) ระบบสตาร์ท ระบบประจุไฟฟ้า ระบบจุดระเบิด ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอำนวยความสะดวกและระบบเสริมความปลอดภัย. 

Study of Ohm's Law, electrical tester, electrical equipment and automotive electronics, Electronic Warfare Directorat ( EWD), starter system and charging systems, ignition system, the electronic engine control system and facility system and security system.