ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก อุดมการณ์และหลักการในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้    

                Study principles, concepts, guidelines for educational quality management;Internal and External Educational Quality Assurance. Ideals and principles in the vocational management for educational quality assurance. Vocational Standards.Rules and guidelines relating to quality management. Activities arrangement for Learning and improving learning quality.

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสภาพงานของครูวิชาชีพ บทบาทและหน้าที่คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูวิชาชีพ การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังจิตวิญญาณ คุณธรรมและจริยธรรม การใช้หลักศาสนาในการดำเนินชีวิตของครูวิชาชีพ หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริตจรรยาบรรณของวิชาชีพตามข้อกำหนดของคุรุสภา สามารถแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเสียสละให้สังคม และมีจิตวิญญาณของความเป็นครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

              Study Nature and Duties of Professional Teachers.The Roles and functions,characteristic and Professional Standards for Teachers,Laws for Professional Teachers. Knowledge management for teaching profession. How to make progress and continuously develop teaching profession. To cultivate the spirit,Moral and Ethics. The use of religion in everyday life for Professional Teachers. The good Governance and Integrity .Professional Ethics according to the regulations of The Teacher Council of Thailand.The ability to search and select the information, knowledge to keep pace with changes. Knowing the contents in subject and teaching didactics to develop students to have thinking skill, analyze, synthesis for creating new things.The interaction between teacher and student to support the students potential and social sacrifice and having the spirit of Teacher Behave as a role model.Adherence to Professional Ethics.

ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ ระบบเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบสตาร์ท ระบบหล่อลื่น และระบบหล่อเย็น