ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับชนิดและความสำคัญของวัสดุช่วยสอนรายวิชาชีพในสาขาวิชาเอกตามกลุ่มหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด ประเภทของเอกสารการพิมพ์ ปฏิบัติการวิเคราะห์อาชีพ วิเคราะห์งานเพื่อพัฒนาวัสดุช่วยสอน การจัดทำจุดประสงค์การสอนทั้งรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ เอกสารใบความรู้ ใบงาน ใบสั่งงาน ใบประลอง ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใบมอบหมายงาน และโครงการสอน เอกสารการวัดและประเมินผลทางทฤษฎีและปฏิบัติ  ใบบันทึกผลความก้าวหน้าทางการเรียนการประยุกต์ใช้และประเมินทั้งรายวิชาบรรยายและรายวิชาปฏิบัติ