ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดปรับแต่งเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องวัดกำลังอัดการรั่วของกระบอกสูบ องศาการจุดระเบิดวิเคราะห์อุปกรณ์จุดระเบิด วิเคราะห์ข้อขัดข้องเครื่องยนต์ วิเคราะห์ไอเสีย เครื่องมือวิเคราะห์ระบบจุดระเบิดด้วยออสซิลโลสโคป. 

Practice using the measuring tune- up tools of gasoline engine, the measuring of compression in cylinder leakage tools, ignition degree, analyzing ignition equipment, analyzing engine objection, analyzing exhaust gas, analyzing tools of compression system with oscilloscope.