ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีน ตรวจวัด ชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือวัดละเอียด ใช้เครื่องมือกลปรับปรุงชิ้นส่วน ตรวจสอบระบบ ควบคุมมลพิษไอเสีย และวิเคราะห์ข้อขัดช้องของเครื่องยนต์แก๊สโซสิน.

Practice of dismantling of injection gasoline engine parts, measuring of parts with precision tools, using mechanic to improve the parts, check the exhaust emission control system, and analyze objections of gasoline engines.