ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของยานยนต์ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและ เครื่องยนต์ดีเซล เกี่ยวกับการทำงานและวิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบต่างๆ        ในรถยนต์ เช่น อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ระบบความปลอดภัย รวมทั้ง ระบบควบคุมต่างๆ ของยานยนต์ที่ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

Study technological advancement of automotive, gasoline engines and diesel engines, working and analyzing mistake of car system, for example, facilities, security system, including controlling system of automobile susing modern  automotive  technology.