ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ กฎข้อศูนย์ กฎข้อหนึ่ง  และกฎข้อสอง ของอุณหพลศาสตร์ ก๊าซอุดมคติ งานและความร้อน พลังงานระบบปิดและระบบเปิดที่มีการไหลคงที่และสภาวะคงที่ ที่มีการไหลสม่ำเสมอและสภาวะสม่ำเสมอ กระบวนการต่างๆของอุณหพลศาสตร์ วัฏจักรคาร์โน  เอนโทรปี พื้นฐานการถ่ายเทความร้อนและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน เครื่องยนต์ความร้อน เครื่องทำความเย็น ปั๊มความร้อน