ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์แรงและโมเมนต์ของแรง ระบบของแรงและผลลัพธ์ของระบบแรง การสมดลและการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะห์แรงในชิ้นส่วนของโครงสร้างชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลแรงภายใต้ของไหลที่อยู่นิ่ง จลศาสตร์และพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุ กฎข้อสองของนิวตัน