ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของวิชาชีพครูบทบาทและหน้าที่ ภาระงานครูพัฒนาการของวิชา ชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้างทัศนะคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและ สมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทาง วิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู