คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนากระบวนการคิดอย่างมีระบบร่วมกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  โดยมีศิลปะในการฟังและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  มีทักษะในการพูดและการเขียนทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ   สามารถบูรณาการการใช้ภาษาไทยกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดจนตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อสื่อสารในบริบทที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทั่วไป โดยใช้โครงสร้างภาษา คำศัพท์ และสำนวนได้เหมาะสมตามมารยาทสสังคม


         ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาและหลักธรรมในการดำรงชีวิต และการทำงานของบุคคล   การสร้างแนวคิดและเจตคติต่อตนเอง ธรรมกับการสร้างคุณภาพชีวิต บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การบริหารตนให้เข้ากับชีวิตและสังคม และการปรับตนเพื่อร่วมกิจกรรมทางสังคม ศึกษาเทคนิคการครองใจคน และการสร้างผลผลิตในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องห้องสมุดทั่วๆไป ห้องสมุดของเรา สารนิเทศ หนังสืออ้างอิง การจัดหมวดหมู่หนังสือ การจัดเรียง วัสดุสารนิเทศ เครื่องช่วยงานวัสดุสารนิเทศ ส่วนต่างๆของหนังสือและการระวังรักษา รายงานทางวิชาการ ขั้นตอนการเขียนรายงานและรูปแบบของรายงาน หลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถ