คำอธิบายรายวิชา

เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการออกแบบของนักศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยศึกษาดูงานในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ นักศึกษาจะได้มีโอกาสศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับนักออกแบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง