ศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของวัตถุดิบ การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตในอุตสาหกรรม การแปรรูปอาหารโดยวิธีการควบคุมปริมาณความชื้น การใช้เกลือ การใช้น้ำตาลและการคำนวณปริมาณน้ำตาลที่ต้องใช้ด้วยวิธี Pearson ’s square การหมักดอง การรมควัน การควบคุมอุณหภูมิ และการใช้วัตถุเจือปนในอาหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการแปรรูปอาหาร

องค์ประกอบของผักและผลไม้ การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผักและผลไม้โดยใช้ความเย็น การทำผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แห้ง การทำผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง การทำน้ำผักและน้ำผลไม้ การหมักดองผักและผลไม้ การแปรรูปผักและผลไม้โดยใช้น้ำตาล