ศึกษาเกี่ยวกับสถิติในงานวิจัยทางเครื่องจักรกลเกษตร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการทดลอง การสร้างการทดลอง การวิเคราะห์ และการตีความผลการทดลองทางสถิติโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป