ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญทางจุลชีววิทยา สัณฐานวิทยาและโครงสร้างของจุลินทรีย์ การจำแนกจุลินทรีย์ การดำรงชีพและเมทาบอลิซึมของจุลินทรีย์  การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ฟังไจ ไวรัส ริคเก็ตเซีย  และแคลมายเดีย โรคและภูมิคุ้มกัน จุลชีววิทยาประยุกต์