คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาทฤษฎีขั้นพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับ อุปสงค์ อุปทาน การกำหนดราคาของตลาด การแทรกแซงราคาของรัฐบาล ความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้ผลิต ต้นทุนการผลิต ดุลยภาพของหน่วยผลิตในตลาดต่างๆ รายได้ประชาชาติและผลิตภัณฑ์ประชาชาติ การบริโภค การออม และการลงทุน การกำหนดระดับรายได้ประชาชาติดุลยภาพ ระดับการจ้างงานดุลยภาพ และการพัฒนาเศรษฐกิจ

A study of basic economic theory, demand and supply, market price equilibrium, price control, elasticity, consumer behavior, cost of production, equilibrium in markets, national income and gross domestic product, consumption saving and investment, the measurement of national income, the level of employment equilibrium, central bank and monetary policy, government and fiscal policy, international trade and finance, inflation and deflation, employment and unemployment, balance of payment, economic development.