ศึกษาและฝึกปฏิบัติลักษณะทั่วไปและการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับงานทางด้านบัญชี โดยเฉพาะโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี กรณีตัวอย่างการบันทึกรายการค้าของประเภทธุรกิจต่างๆ การจัดเก็บการรายงานข้อมูลทางการเงิน รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น หลักการพื้นฐานของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรมาประยุกต์ใช้งานด้านบัญชีกับระบบบริหารทรัพยากรและศึกษาตัวอย่างจากธุรกิจ

ศึกษาความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี วิวัฒนาการและจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี ความสำคัญของการบัญชีต่อการประกอบธุรกิจรูปแบต่างๆ แม่บทการบัญชีและงบการเงิน การวิเคราะห์รายการค้าและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่ กระบวนการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทำงบทดลอง กระดาษทำการ ตลอดจนการจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการให้บริการและซื้อขายสินค้า การบัญชีส่วนของเจ้าของ สมุดรายวันเฉพาะ การบัญชีขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม  การบัญชีพื้นฐานเกี่ยวกับบัญชีอุตสาหกรรม  และหลักการวิธีการเกี่ยวกับกระบวนการใบสำคัญ  รวมถึงความรับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

ศึกษาความหมายของการเงินธุรกิจ เป้าหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทางการเงิน บทบาทหน้าที่และความสำคัญของตลาดเงินและตลาดทุน เครื่องมือทางการเงินชนิดต่าง ๆ เทคนิคในการวิเคราะห์การพยากรณ์และการควบคุมทางการเงิน การจัดการทุนหมุนเวียน งบจ่ายลงทุน วิธีการจัดหาเงินทุนของธุรกิจต้นทุนของเงินทุน และโครงสร้างทางการเงิน ผลตอบแทนทางการเงิน และการลงทุนนโยบายเงินปันผล


เข้าใจหลักการการวางแผนภาษีอย่างถูกต้องตามข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาแนวคิดและข้อสมมุติทางการบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี การประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและข้อผิดพลาด การจัดทำรายงานการเงินระหว่างกาล การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การแปลความหมายของรายงานการเงินที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงานความยั่งยืน และรายงานแบบบูรณาการ เป็นต้น ตลอดจนการบัญชีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก และผลประโยชน์พนักงาน