ศึกษาบทบาทและความสำคัญของการวิจัยการตลาดในการตัดสินใจทางธุรกิจ กระบวนการวิจัย เน้นการฝึกปฏิบัติงานโครงการวิจัยที่เป็นไปตามหลัก ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการสร้างประสบการณ์จริงในการวิจัย


ศึกษาและอภิปรายเพื่อนำความรู้ทางวิชาการด้านการตลาด และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ แก้ปัญหา ตลอดจนการตัดสินใจด้านการตลาดอย่างมีระบบและสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ เน้นการศึกษาประเด็นทางการตลาดที่ทันสมัยและการนำเอาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจในบทบาทของการตลาดต่อองค์การธุรกิจและความสัมพันธ์กับหน้าที่ทางธุรกิจอื่นๆ

ศึกษาวิวัฒนาการแนวความคิดในการจัดการการตลาด การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาส

ทางการตลาด การพัฒนาตลาดเป้าหมาย การใช้ประโยชน์จากข้อมูล การตลาดในการวางแผนและควบคุมประเมินผลทางการตลาด การพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมกับตลาดเป้าหมายและสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการงานด้านการตลาด การเลือกกิจกรรมการตลาด โดยคำนึงถึงหลักจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ ฝึกการสร้างความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)


ศึกษาความหมายของการเงินธุรกิจ เป้าหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ เทคนิค ในการวิเคราะห์  การพยากรณ์ และการควบคุมทางการเงิน  การจัดการทุนหมุนเวียน  งบจ่ายลงทุน วิธีการจัดหาเงินทุนของธุรกิจต้นทุนของเงินทุน และโครงสร้างทาง การเงิน

         To study business finance terminology, the goal of financial management, technique in business analysis, forecasting, financial control, working capital management, capital budgeting, sourcing of finance, cost of capital and financial structure.

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการสื่อสาร  สื่อ และประสิทธิภาพของสื่อแต่ละชนิด การรับรู้ การใช้อุปกรณ์นำเสนอ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การเตรียมสารสนเทศ การสร้างสรรค์ การเตรียมตัวผู้นำเสนอ การนำเสนอสารและการโต้ตอบ รวมทั้งการประเมินผลการนำเสนอ


แนวคิด บทบาท และความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศทางการตลาด การจัดการระบบสารสนเทศทางการตลาด และการประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ


ศึกษาบทบาทและความสำคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิดการตลาด กิจกรรมและหน้าที่ต่างๆ ทางการตลาด ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดส่วนประสมการตลาด กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมสำหรับแต่ละส่วนประสม การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการตลาด จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม