รายวิชามีการเพิ่มเติมหลังจากเปิดระบบ

BBAIS913โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information System Project
3BBAIS913_SEC_2 (ภาคพิเศษ)ปริญญาตรีอ.สุพงศ์ แดงสุริยศรี
52

เนื่องจากมีการแก้ไขรหัสวิชาจากเดิม ซึ่งตอนนี้ยกเลิกไปแล้ว

12031414โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
Computer Information Systems Project
312031414_SEC_2 (ภาคพิเศษ)