รายวิชามีการเพิ่มเติมหลังจากเปิดระบบ

BBAIS913โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information System Project
3BBAIS913_SEC_1 (ภาคปกติ)ปริญญาตรีอ.สุพงศ์ แดงสุริยศรี
5043

เนื่องจากมีการแก้ไขรหัสวิชาจากเดิม ซึ่งตอนนี้ยกเลิกไปแล้ว

12031414โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
Computer Information Systems Project
312031414_SEC_1 (ภาคปกติ)