ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน จริยธรรมกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นวัตกรรมเทคโนโลยีสมันใหม่เพื่อการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม