ศึกษาเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์ การผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับต่าง ๆ และการประยุกต์ ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลเฉลยในรูปอนุกรมกำลังของสมการเชิงอนุพันธ์