รายวิชา ลวดลายไทย 2  สำหรับสอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาศิลปะไทย ซึ่งมีเนื้อหาสาระการศึกษาและฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวกับทักษะในการเขียนและผูกลวดลายไทย ตามกฎเกณฑ์ ของโบราณ และฝึกปฏิบัติการออกแบบลวดลายไทย เน้นความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ลวดลายไทยให้เกิดรูปแบบและลักษณะใหม่ๆขึ้นด้วย ดินสอ พู่กัน การใช้สี เทคนิควิธีการตามแนวความคิด คตินิยม และรูปแบบในห้องปฏิบัติงาน วิจารณ์และแนะนำเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม