เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การพูด การฟัง และการเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิชาการ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจภาษาอังกฤษในการเขียนบทความ บทคัดย่อ รายงานวิชาการ รวมทั้งการนำเสนอและอภิปรายบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม