วิชาการนำเสนอข้อมูล เน้นสอนการใช้โปรแกรม MS powerpoint และ Google Slide เป็นหลักในการสร้างสื่อนำเสนอ