วิชาการใช้โปรแกรมตารางงาน ใช้โปรแกรม MS Excel และ Google Sheets เป็นหลักในการสอน