โครงการส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราาจรย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ผ่านระบบ Zoom Meeting 

โดยกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันที่ 27 ตุลาคม 2565