โครงการอบรมการสร้าง CONTENT ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล อย่างไรให้แมส

โดยกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.