โครงการฝึกอบรม "แนวทางการกำหนดขอบเขตงาน (TOR)"  โดยกองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น. โดยคุณมนูญ ปานอุทัย เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)