กิจกรรมการอบรมโครงการการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับที่สูงขึ้น วันที่ 9-10 สิงหาคม 2564

โดย รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง