ศึกษาและฝึกปฎิบัติ เกี่ยวกับการบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ การบัญชีสำหรับส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า การทำงบการเงินรวมและงบกระแสเงินสดรวม