เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของน้ำเสีย การวัดอัตราการไหลมาตรฐานน้ำทิ้ง กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ ( การแยกด้วยตะแกรง การกำจัดตะกอนหนัก การตกตะกอน ) กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมี  ( การตกตะกอนทางเคมี ออกซิเดชั่น - รีดักชั่น ) กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ ( กระบวนการเอเอส บ่อเติมอากาศ บ่อผึ่ง กระบวนการฟิล์มตรึง ) กระบวนการบำบัดตะกอน ( การปรับเสถียร การรีดน้ำ )