รู้ความหมาย วิวัฒนาการและวัตถุประสงค์ของการบัญชี  เข้าใจประโยชน์และความสำคัญของการบัญชีที่มีต่อการประกอบธุรกิจแบบต่างๆ เข้าใจหลักการเกี่ยวกับแม่บทการบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี เข้าใจหลักการและวิธีการจัดทำรายงานการเงินสำหรับกิจการให้บริการ กิจการซื้อขายสินค้าและกิจการอุตสาหกรรม เข้าใจหลักการและวิธีการบันทึกบัญชีเบื้องต้นเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ สามารถนำหลักและวิธีการบัญชีที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการบัญชี มีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องต่อการจัดทำบัญชีและตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี