ศึกษาและฝึกปฏิบัติลักษณะโดยทั่วไปและการใช้งานของโปรแกรมสำเร็จรูปทุกประเภทต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับงานทางด้านบัญชีโดยเฉพาะโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชีกรณีตัวอย่างการบันทึกรายการค้าของประเภทธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงการจัดเก็บการรายงานข้อมูลทางการเงิน รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น  หลักการพื้นฐานของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร  ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำระบบการบริหารจัดกการทรัพยากรภายในองค์กรมาใช้  การประยุกต์ใช้งานด้านบัญชีกับระบบการบริหารทรัพยากรองค์กรและศึกษาตัวอย่างจากธุรกิจ