ศึกษาวิเคราะห์รายงานทางการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอื่น  ที่สำคัญเพื่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน  เช่น  นักลงทุน  เจ้าหนี้  และผู้มีส่วนได้เสียอื่น  โดยอาศัยเครื่องมือในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  ประกอบด้วย  การวิเคราะห์ฐานการเงิน  ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด  คุณภาพกำไรและการบริหารกำไร  การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม  การประเมินผลกระทบของการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน  ที่มีผลต่อการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  การสรุปผลและรายงานผลการวิเคราะห์  โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาและวิเคราะห์รายงานทางการเงินของธุรกิจ