ศึกษากฎหมายที่จ าเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจด้านนิติบุคคล พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการออก
หลักทรัพย์การเสนอขายหลักทรัพย์ การก ากับควบคุม และกฎหมายที่เกี่ยวกับการบัญชี
เช่น พระราชบัญญัติการบัญชี พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี เป็นต้น