ศึกษาและฝึกปฎิบัติหลักการและวิธีการบัญชีทางด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
การจ าแนกประเภทหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สิน ซึ่งประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น การบัญชีเกี่ยวกับส่วน
ของเจ้าของ การจัดตั้งกิจการ การด าเนินงาน การแบ่งก าไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน การบัญชีเกี่ยวกับ
บริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด การจัดท างบกระแสเงินสด