ศึกษาและฝึกปฏิบัติลักษณะโดยทั่วไปและการใช้งานของโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์สำหรับงานทางด้านบัญชี โดยเฉพาะโปรแกรมสำเร็จรูป ทางด้านบัญชี กรณีตัวอย่าง
การบันทึกรายการค้า ของประเภทธุรกิจต่างๆ รวมถึงการจัดเก็บการรายงานข้อมูลทางการเงินรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น หลักการพื้นฐานของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรมาใช้การประยุกต์ใช้งานด้านบัญชีกับระบบการบริหารทรัพยากรและศึกษาตัวอย่างจากธุรกิจ