นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ  สามารถจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและกระแสสังคมโลก มีการบูรณาการวัฒนธรรมที่หลากหลายสู่การดําเนินชีวิต มีจิตสาธารณะและรักษาสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลักการของความพอเพียง