สร้าง word template / เรียกใช้ template
ใช้งาน Styles / Heading Styles / แทรกสมการด้วย Building Block / แทรกตาราง และรูปภาพโดยใช้ Caption
การแทรก Section breaks / การปรับเปลี่ยนลำดับเลขหน้า 
สารบัญอัตโนมัติจากหลายไฟส์ / สร้างสารบัญ (Table of Contents) / สร้างสารบัญตาราง (List of Table) / สารบัญภาพ (List of Figures)

แนะนำการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอกนิกส์ e-office (งานสารบรรณ)

Line Chatbot สร้างง่าย ไม่ต้องเขียน Code

บันทึกวีดีโอ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลการให้บริการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศอัตโนมัติ Line Chatbot สร้างง่าย ไม่ต้องเขียน Code วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2563 ณ อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นมีเนื้อหาประกอบไปด้วย แนวคิดและทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การสร้างและจัดการเอกสาร เครือข่ายและความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โปรแกรมตารางคำนวณประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับ แนวคิดและหลักการทำงานของโปรแกรม การจัดรูปแบบ การปรับเปลี่ยนข้อมูล สูตรการคำนวณ การสร้างกราฟและแผนภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมประมวลผลคำประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมร่วมกับการทำงานในชีวิตประจำวัน การสร้างและจัดรูปแบบเอกสาร การจัดทำรายงาน จดหมายและเอกสารชนิดต่างๆ

การใช้งานโปรแกรมออนไลน์ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับ แนวคิดและทักษะที่จำเป็นต่อการใช้เว็บไซต์ การค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้สื่อออนไลน์ การติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์