เพื่อให้นักศึกษามีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับศึกษาเกี่ยวกับความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญของการจัดทำโครงการ องค์ประกอบของโครงการ ภาพรวมของการบริหาร โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผนโครงการ การประมาณการ การติดตาม ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และทบทวน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบการเรียนวิชาโครงการนักศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดด้านระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง ปัญญาประดิษฐ์ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีและการจัดการความรู้ จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ