ศึกษาบทบาทและความสำคัญ การวิจัยการตลาด ในการตัดสินใจทางธุรกิจ กระบวนการวิจัย การกำหนดข้อเสนอโครงการวิจัย การกำหนดงบประมาณและการบริหารโครงการวิจัย การเลือกใช้เทคนิคการวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสม วิธีการสุ่มตัวอย่าง การเก็บและประมวลผลข้อมูลด้วยเทคนิคทางสถิติ เน้นการฝึกปฏิบัติงานโครงการวิจัยที่เป็นไปตามหลัก ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการสร้างประสบการณ์จริงในการวิจัยให้แก่ผู้เรียน


กลยุทธ์การตลาด เป็นวิชาเฉพาะที่สำคัญสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังศึกษาทางด้านการตลาด จะต้องเข้าใจบริบททางด้านการตลาด เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดให้กับธุรกิจ ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาประกอบไปด้วยรายละเอียดของธุรกิจ (Introduction of Business) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (SWOT Analysis) วิเคราะห์ TOWS Strategic Alternative Matrix การวิเคราะห์ Five Force Model แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ (Vision Mission and Objective) การกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจที่เหมาะสมของธุรกิจ (Corporate Strategies) การวิเคราะห์ PLC วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ STP กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) กิจกรรมการตลาด (Marketing Activities) และ งบประมาณการตลาด (Marketing Budget)

ศึกษาบทบาทของผลิตภัณฑ์ แนวคิดการจัดการส่วนผสมผลิตภัณฑ์การพัมนากลยุทธ์การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกให้มีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์ ความหมาย ความสำคัญของตราสินค้า การรับรู้ของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า องค์ประกอบของตราสินค้าในมิติต่างๆ คุณค่าโดยรวมของตราสินค้า

ศึกษาและฝึกทักษะการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ โดยมุ่งเน้นฝึกทักษะในด้านความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การเลือกสถานประกอบการที่เหมาะสม การเขียนจดหมายสมัครงานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม จริยธรรมวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อธิบายและสรุปผลการศึกษา โดยสามารถเขียนและนำเสนอผลงานได้ ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร อาชีวอนามัย มาตรฐานและความปลอดภัยในสถานประกอบการ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและสถานประกอบการ ทักษะ ด้านการสื่อสาร ทักษะในการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน ด้านบุคลิกภาพและมารยาท ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ใช้สอย ความงามความปลอดภัย วัสดุและกรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์ หลักการและขั้นตอนในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคเบื้องต้น

แนวคิดหลักการเกี่ยวกับนโยบายราคา  กลยุทธ์การกำหนดราคา  การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงราคาของผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ  การกำหนดราคาให้สอดคล้องกับส่วนประสมทางการตลาด  การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อการทำกำไรของกิจการ  และการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณเข้ามาช่วยในการตัดสินใจทางด้านการตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ

Concepts about the price policy. The pricing strategy decision changes in  prices of different type of pricing in line with the marketing mix. Study of factors  that affect the Company’s profitability. And the application of quantitative analysis  techniques. To help decide on marketing to enhance the profitability of the  business.